Verklaring betreffende gegevensbescherming

SA Gambling Management

 

… Wist jij dat?

   Beste klanten,

   Er zijn vanaf 25 mei 2018 nieuwe regels omtrent de bescherming van je persoonsgegevens in werking getreden in de Europese Unie.

   …. Je casino informeert je over je persoonsgegevens en beschermt deze.

   Lees ons nieuwe reglement omtrent de bescherming van je persoonsgegevens nauwkeurig. En aarzel niet om contact met ons op te nemen indien je vragen hebt.

 

 

 

1. Waarom bestaan er regels met betrekking tot het beschermen van persoonlijke persoonsgegevens?

Het Circus Casino de Namur (hierna ‘CDN’) verwerkt persoonsgegevens van zijn klanten en bezoekers van de website www.circuscasinoresort.com (hierna “de Klanten”), voor doeleinden en binnen grenzen die bepaald zijn in de huidige regels over de bescherming van persoonsgegevens (hierna “het Privacybeleid”).

Het CDN is ook vandaag begaan met de bescherming van persoonsgegevens en draagt er zorg voor om bij de verwerking van deze persoonsgegevens de geldende wet- en regelgeving na te leven en in het bijzonder de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Verordening’), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Deze Verordening legt nieuwe verplichtingen op die het CDN voornemens is na te leven en waarvan zijn Klanten op de hoogte moeten worden gebracht. Het CDN wenst in dit Privacybeleid alle noodzakelijke en nuttige informatie mee te delen over de gegevens die het CDN verwerkt, de aard van de verwerking en de doeleinden ervan, en de rechten en plichten van het CDN en de Klanten in het kader van de verwerking van hun persoonsgegevens.

Het Privacybeleid ging op 25 mei 2018 in werking vanaf de eerstvolgende keer dat Klanten het CDN bezoeken. Overeenkomstig de genoemde verordening heeft het Privacybeleid tot doel:

 • De verwerking van persoonsgegevens die het CDN wettelijk verplicht is uit te voeren. Deze verwerking wordt beschreven in artikel 3.1 van het privacybeleid;
 • De verwerking van persoonsgegevens met als doel Klanten toegang te verlenen tot een vestiging van het CDN en ze te laten profiteren van het aanbod aan casinospellen, alsmede de verwerking voor de noodzakelijke en legitieme doeleinden beschreven in artikel 3.2 van het Privacybeleid;
 • De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de voorafgaande, vrije en uitdrukkelijke toestemming van de Klanten, voor de in artikel 4 uiteengezette doeleinden.

Klanten worden geacht het Privacybeleid te hebben gelezen en aanvaard door de vestiging van het CDN te betreden. Dit is bijgevoegd en maakt integraal deel uit van het inschrijvingsformulier dat het CDN aan zijn Klanten voorlegt op het ogenblik van hun bezoek aan de vestiging en dat door hen moet worden ondertekend. Het kan eveneens op elk ogenblik worden geraadpleegd op het webadres:  www.circuscasinoresort.com/privacypolicy-casino .

De Klanten garanderen dat de aan het CDN meegedeelde gegevens en informatie juist zijn.

 

2. Onze contactgegevens en die van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

Er kan als volgt met het CDN contact op worden genomen voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van zijn klanten (hierna ‘de Klanten’):

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking binnen SA Gambling Management is de heer Alexandre Georgiades.

Het CDN heeft ook een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen via e-mail: privacy@circuscasinoresort.com  . Deze functionaris is verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van het door het CDN verwerken van persoonsgegevens van klanten.

 

3. Verwerking van persoonsgegevens waarvoor de toestemming van Klanten niet vereist is

3.1. De wettelijke verplichtingen van het CDN en de verwerking die vereist is voor het aanbieden van casinospellen door het CDN

Het CDN is verplicht, enerzijds uit hoofde van de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan elke kansspeluitbater is onderworpen, en anderzijds met het oog op de authentificatie en het verlenen van toegang aan de Klanten tot zijn vestiging en tot deelname aan de casinospellen die daar worden aangeboden, de volgende persoonsgegevens te verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden. Voor deze verwerking van persoonsgegevens door het CDN is geen toestemming van Klanten vereist overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) en c), van de verordening.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd door en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van het CDN blijft.

 

a. Welke gegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de volgende:

 • de achternaam, voornaam (voornamen) en, eventueel, pseudoniem, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, beroep, taal, geslacht, domicilie- of postadres, rijksregisternummer (of identiteitskaart- of paspoortnummer), spelverbod of niet (EPIS), klantennummer en, eventueel, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • bankgegevens die tijdens de stortingstransacties en opnames worden gebruikt en de bedragen daarvan;
 • beelden, voornamelijk via camerabewakingsbeelden van het CDN;
 • de identiteitskaart of enig ander wettelijk document dat de authentificatie van Klanten mogelijk maakt;
 • de lopende commerciële acties waaraan de Klant heeft meegedaan;
 • alle andere informatie die tussen het CDN en de Klant, in het kader van zijn/haar inschrijving of de deelname van de klant aan de casinospellen van het CDN via welk medium of welke drager dan ook, kan worden uitgewisseld met name via e-mail.

b. Hoe wordt de verwerking door het CDN uitgevoerd?

De verwerking bestaat uit het verzamelen, het opslaan, het bewaren, het raadplegen, de organisatie, het gebruik, het afstemmen of alle andere handelingen die nodig of nuttig zijn krachtens de legale bepalingen en regels zoals beschreven in artikel 3.1.c). De verwerking kan ook bestaan uit de overdracht van persoonsgegevens:

 • aan juridische en administratieve autoriteiten zoals voornamelijk de Kansspelcommissie en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF);
 • aan de leveranciers van het CDN, waarvan de diensten onlosmakelijk verbonden zijn met het aanbod van casinospellen binnen zijn vestiging en waarvan de lijst beschikbaar is op aanvraag bij de verwerkingsverantwoordelijke die vermeld staat in artikel 2.

Persoonsgegevens kunnen door het CDN worden verwerkt via elk medium, elektronisch of op papier, met inbegrip van sms of e-mail.

 

c. Wat zijn de doeleinden van deze verwerking?

1°) Het CDN is verplicht de in artikel 3, lid 1, onder a) en b), beschreven persoonsgegevens te verwerken om aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, met name uit hoofde van de volgende wettelijke bepalingen:

 • de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en betreffende beperkingen op het gebruik van contant geld;
 • de wet van 7 mei 1999 op kansspellen, weddenschappen, kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, met name de verplichtingen die ze oplegt aan de uitbaters inzake beheer en administratie, en de uitvoeringsbesluiten daarvan, zoals het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het register omtrent toegang tot de speelhallen van kansspelinrichtingen klasse I en II.

2°) Het CDN verwerkt ook de persoonsgegevens bedoeld in artikel 3.1.a) met het oog op de authentificatie van de Klanten om hen toegang te verlenen tot de CDN-vestiging en hen in staat te stellen te profiteren van het aanbod aan CDN-casinospellen. Deze verwerking wordt dus uitgevoerd met het oog op:

 • het beheer van inschrijvingen en klantenaccounts;
 • het beheer van stortingen en winst van klanten;
 • –         Gegevens van de klant die betrekking hebben op huidige en toekomstige casinospellen die door het CDN worden aangeboden;
 • het beheer van de klantendienst, met inbegrip van terugbetaling in geval van panne van een casinospelautomaat.

3.2. Andere verwerkingen waarvoor de toestemming van Klanten niet vereist is

Daarnaast verwerkt het CDN de volgende persoonsgegevens voor de hieronder beschreven legitieme doeleinden. Voor deze verwerking van persoonsgegevens door het CDN is geen toestemming van de Klanten vereist overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd en te allen tijde de verantwoordelijkheid van het CDN blijft.

 

a. Welke gegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de volgende:

 • de achternaam, voornaam (voornamen) en, eventueel, pseudoniem, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, beroep, taal, geslacht, domicilie- of postadres, rijksregisternummer (of identiteitskaart- of paspoortnummer), spelverbod of niet (EPIS), klantennummer en, eventueel, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • de activiteit van de klant binnen de vestiging van het CDN;
 • bankgegevens die tijdens de stortingstransacties en opnames worden gebruikt en de bedragen daarvan;
 • beelden, voornamelijk via camerabewakingsbeelden van het CDN;
 • de identiteitskaart of enig ander wettelijk document dat de authentificatie van Klanten mogelijk maakt;
 • de surf- en activiteitengeschiedenis van de Klant op de website casinodenamur.be, met inbegrip van de inloggeschiedenis (browsergegevens, IP-adres), met name door middel van cookies;
 • de lopende commerciële acties waaraan de Klant heeft meegedaan;
 • alle andere informatie die tussen het CDN en de Klant, in het kader van zijn/haar inschrijving of de deelname van de klant aan de casinospellen van het CDN via welk medium of welke drager dan ook, kan worden uitgewisseld met name via e-mail.

b. Hoe wordt de verwerking door het CDN uitgevoerd?

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, ordenen, gebruiken en met elkaar in overeenstemming brengen van de in artikel 3, lid 2, onder a), omschreven persoonsgegevens. Het gaat ook om de overdracht van deze persoonsgegevens aan derde partijen, waarvan de lijst op aanvraag beschikbaar is bij de Contactpersoon die in artikel 2 beschreven staat, met inbegrip van uitbaters van speelhallen of casino’s, die direct of indirect partners van het CDN zijn, met het oog op beveiliging, preventie en fraudebestrijding.

Persoonsgegevens kunnen door het CDN worden verwerkt via elk medium, elektronisch of op papier, met inbegrip van sms of e-mail.

 

c. Wat zijn de rechtmatige doeleinden van deze verwerking?

Het CDN verwerkt de in artikel 3, lid 2, onder a), bedoelde persoonsgegevens voor de volgende legitieme doeleinden:

 • de promotie, reclame en marketing in verband met het aanbieden van nieuwe casino- of kansspellen, of soortgelijke producten, alsmede de cateringdiensten van het CDN, met inbegrip van het versturen van sms’en, telefoonoproepen, e-mails, en papieren of online nieuwsbrieven;
 • de veiligheid van de CDN-vestiging, preventie en fraudebestrijding;
 • de opname van de door de Klanten behaalde winst op de websites 777.be en www.circus.be en het daarmee samenhangende boekhoudkundige beheer;
 • deelname aan evenementen, toernooien, loterijen, wedstrijden en promotionele aanbiedingen met betrekking tot casinospellen en kansspellen van het CDN;
 • de uitvoering van tevredenheidsonderzoeken, statistische studies, trendanalyses en marktonderzoeken met het oog op het verbeteren van speldiensten, het informeren van Klanten of het beschermen van Klanten;
 • verantwoord spel en de voorkoming van spelverslaving;
 • voor wat betreft de beelden die door het videobewakingssysteem van het CDN zijn opgenomen, de terugbetaling aan Klanten in geval van een defect.

 

4. De verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de Klanten

Door gebruik te maken van de door het CDN aangeboden casinospeldiensten geeft de klant uiting aan zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wens om het CDS uitdrukkelijk toestemming te verlenen zijn of haar persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de verordening, binnen de grenzen en voor de doeleinden die hieronder worden omschreven en onverminderd de verwerkingen waarnaar in artikel 3 wordt verwezen.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd en te allen tijde de verantwoordelijkheid van het CDN blijft.

De Klant geniet bovendien rechten, met inbegrip van het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, volgens de algemene voorwaarden die beschreven staan in artikel 5.7.

 

4.1. Aard van de verwerkte persoonsgegevens

De gegevens die door het CDN worden behandeld, zijn als volgt:

 • de achternaam, voornaam (voornamen) en, eventueel, pseudoniem, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, beroep, taal, geslacht, domicilie- of postadres, rijksregisternummer (of identiteitskaart- of paspoortnummer), spelverbod of niet (EPIS), klantennummer en, eventueel, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • de bankgegevens gebruikt voor opnames en winsten, evenals het bedrag van de winsten;
 • de identiteitskaart of enig ander wettelijk document dat de authentificatie van Klanten mogelijk maakt;
 • de activiteit van de klant binnen de vestiging van het CDN;
 • beelden, met name via het CDN-videobewakingssysteem, alsook, in voorkomend geval, gegevens en beelden die op sociale netwerken, zoals Facebook, zijn gepubliceerd;
 • de geschiedenis van de deelname aan toernooien, wedstrijden of evenementen, en het resultaat van de deelname, alsmede spelinformatie (inzetten, winsten, en de tijdstempels daarvan, de automaten waarop de Klant speelt en de punten die de Klant in het kader van loyaliteitsprogramma’s heeft verzameld);
 • de surf- en activiteitengeschiedenis van de Klant op de website circuscasinoresort.com, met inbegrip van de inloggeschiedenis (browsergegevens, IP-adres), met name door middel van cookies;
 • alle andere informatie die tussen het CDN en de Klant, in het kader van zijn/haar inschrijving of de deelname van de klant aan de casinospellen van het CDN via welk medium of welke drager dan ook, kan worden uitgewisseld met name via e-mail.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd en te allen tijde de verantwoordelijkheid van het CDN blijft.

 

4.2. De verwerking

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, ordenen, gebruiken en met elkaar in overeenstemming brengen van de in artikel 3, lid 1, omschreven persoonsgegevens. Het gaat ook om de overdracht van deze persoonsgegevens aan derde partijen, waarvan de lijst op aanvraag beschikbaar is bij de Contactpersoon die in artikel 2 beschreven staat, met inbegrip van uitbaters van speelhallen of casino’s, die direct of indirect partners van het CDN zijn, voor marketingdoeleinden, alsmede partners van het CDN die deelnemen aan promotionele acties van het CDN .

Persoonsgegevens kunnen door het CDN worden verwerkt via elk medium, elektronisch of op papier, met inbegrip van sms of e-mail.

 

4.3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door het CDN verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • – Promotie, reclame en marketing, in de mate waarin die worden toegestaan door de wet, met inbegrip van loyaliteitsprogramma’s, in verband met het aanbod aan casinospellen en weddenschappen, met inbegrip van het verzenden van sms-berichten, telefoongesprekken, papieren of elektronische nieuwsbrieven en e-mails, die niet onder artikel 3 vallen. 2.c), zoals online casino, gokken en wedden bij het CDN (casino777.be of bet777.be) of van enig ander casino- of gokbedrijf, direct of indirect partner van het CDN , en met inbegrip van reclame, marketing en beheer van de affiliatie en gerelateerde loyaliteitsprogramma’s;
 • de deelname aan evenementen, toernooien, loterijen, wedstrijden en promotieaanbiedingen die geen verband houden met casinospellen en kansspellen;
 • de communicatie met betrekking tot de winnaars en de winsten van de Klanten bij deelname aan toernooien, loterijen, wedstrijden of evenementen, met inbegrip van communicatie op de website casinocasinoresort.com en www.circus.be;
 • de ontwikkeling van nieuwe casinospellen en weddenschappen, offline of online;
 • de uitvoering van tevredenheidsonderzoeken, statistische enquêtes, trendanalyses en marktonderzoeken voor management-, marketing- en rapportagedoeleinden, met inbegrip van profilering, die niet onder het in artikel 3, lid 2, onder c), beschreven doel vallen.

 

5. De Klanten van het CDN en hun rechten

Onverminderd de artikelen 3 en 6.2, heeft de Klant het recht om, op de volgende manieren en binnen de volgende grenzen, rectificatie, verzet en beperking uit te oefenen.

 

5.1. Recht op toegang

  1. Het CDN stelt alle volgende informatie ter beschikking van de Klanten:
  • de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
  • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
  • de persoonsgegevens die werden verwerkt;
  • de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrondslag van de verwerking;
  • de ontvangers of, indien van toepassing, ontvangerscategorieën van de persoonsgegevens;
  • en, in voorkomend geval, het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is persoonsgegevens door te geven aan een land buiten de Europese Unie en: hetzij het bestaan (of het ontbreken) van een besluit van de Europese Commissie waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard, hetzij, bij ontstentenis van een dergelijk besluit, de door het derde land geboden garanties en de middelen die worden gebruikt om een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen.
  • de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er goede redenen zijn voor een dergelijke verwerking door het CDN, alsmede de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen elke verwerking van hun persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden.
 1. De Klant heeft het recht om op elk moment toegang te vragen tot alle in dit artikel en in artikel 5.1 bedoelde informatie, door contact op te nemen met de in artikel 2 bedoelde Contactpersoon.
 2. De Klanten hebben het recht om een kopie van hun persoonsgegevens op te vragen die worden verwerkt. Het CDN behoudt zich het recht voor de betaling van eventuele kosten te eisen die gepaard gaan met een aanvraag voor een extra kopie; deze kosten worden berekend op basis van de administratieve kosten die voortvloeien uit de aanvraag en bedragen maximum 20 euro.
 3. Klanten hebben het recht deze toegang of kopie te verkrijgen in een gestructureerd formaat, zodanig dat de persoonsgegevens hem of haar worden verstrekt in een formaat dat voldoet aan de technische normen die op het ogenblik van het verzoek tot toegang van kracht zijn; dit formaat zal het dus mogelijk maken deze gegevens machinaal te lezen.

 

5.2. Recht op rectificatie

Het CDN stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Klanten accuraat en up-to-date zijn; hiertoe verplicht het de Klanten te verzoeken om de rectificatie en bijwerking van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, mochten deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Dit recht op rectificatie kan op verzoek worden uitgeoefend aan de in artikel 2 bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking.

 

5.3. Recht van bezwaar

Het CDN staat Klanten toe op de volgende gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van alle of een deel van de hen betreffende persoonsgegevens:

 • Hun gegevens zijn onjuist;
 • De verwerking is niet langer nodig voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld;
 • De Klant trekt zijn toestemming in;
 • De gegevens zijn onwettig verwerkt.

Het CDN biedt Klanten voorts de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen:

 • tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er goede redenen zijn waarom een dergelijke verwerking door het CDN noodzakelijk is;
 • tegen elke verwerking van hun persoonsgegevens voor klantenwervingsdoeleinden, met inbegrip van profilering, indien deze met dergelijke klantenwerving verband houdt.

Dit recht van bezwaar kan op verzoek worden uitgeoefend aan de in artikel 2 bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking.

 

5.4. Recht op vergetelheid

Het CDN verbindt zich er tevens toe om zo snel mogelijk te voldoen aan elk verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens (recht om vergeten te worden), wanneer:

 • De verwerking is niet langer nodig voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld;
 • De Klant trekt zijn toestemming in;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist;
 • de Klant verzet zich tegen de geautomatiseerde verwerking van zijn of haar gegevens, zoals profilering, en dat er zijn geen goede redenen waarom een dergelijke verwerking door het CDN noodzakelijk is;
 • de Klant zich verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor doeleinden van klantenwerving, met inbegrip van profilering, indien deze met deze klantenwerving verband houdt.

 

5.5. Recht op beperking

Klanten hebben ook het recht om een beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens van het CDN te verkrijgen wanneer:

 • de Klant van mening is dat zijn of haar persoonsgegevens onjuist zijn, en dit gedurende de tijd die het CDN nodig heeft om de juistheid van deze gegevens te verifiëren;
 • de verwerking onwettig is, maar de Klant niet wenst dat de gegevens worden gewist en alleen een beperking van de verwerking van de gegevens verlangt;
 • de Klant zich verzet tegen een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, of tegen een verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor klantenwervingsdoeleinden en dat het noodzakelijk is de rechtmatigheid na te gaan van de redenen waarom het CDN deze verwerking wenst te handhaven;
 • het CDN de verwerkte persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokkene wenst dat deze bewaard blijven voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

Dit recht op beperking kan op verzoek worden uitgeoefend bij de in artikel 2 bedoelde Contactpersoon.

 

5.6. Overdacht van de gegevens naar een verwerkingsverantwoordelijke

Klanten mogen hun persoonsgegevens overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat het CDN dit belemmert.

Op voorwaarde dat een dergelijke overdracht technisch mogelijk is, mogen de Klanten het CDN vragen dat deze overdracht rechtstreeks wordt uitgevoerd door hun verwerkingsverantwoordelijke.

 

5.7. Voorwaarden

De door het CDN aan de klant erkende rechten moeten worden uitgeoefend door contact op te nemen met de in artikel 2 bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking.

Het CDN beantwoordt deze verzoeken binnen een maand en houdt daarvan een register bij.

 

5.8. Kennisgeving

Het CDN stelt de klant in kennis van elke verwijdering of correctie van gegevens overeenkomstig de artikelen 5.2 en 5.4, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen vergt.

Deze kennisgeving geschiedt per e-mail of per post, op basis van de door de Klant verstrekte contactgegevens.

 

6. Locatie, opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

6.1. Het CDN bewaart de persoonsgegevens van Klanten in een vorm die hun identificatie en beschikbaarheid mogelijk maakt en dat met behulp van passende en veilige middelen.

De gegevens worden bewaard en gehost op Europees grondgebied. Zij geven de nodige en relevante veiligheidsgaranties met betrekking tot de geldende technische normen.

6.2. De persoonsgegevens van Klanten worden voor doeleinden zoals omschreven in artikels 3 en 4 door het CDN gedurende een periode van 10 jaar bewaard; en het CDN behoudt zich derhalve het recht voor de persoonsgegevens van Klanten te bewaren voor elk doel dat hem door de wet wordt opgelegd, als gevolg van zijn activiteiten op het gebied van kansspellen en weddenschappen. De Klanten verklaren hiervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat, onder verwijzing naar het Koninklijk Besluit van 15 december 2004 betreffende het register omtrent toegang tot de speelhallen van klasse I en II, het CDN verplicht te zijn een fotokopie van de identiteitskaart of het document dat ter identificatie door de Klant wordt gebruikt, te bewaren gedurende ten minste tien jaar vanaf de datum van de laatste activiteit van de Klant.

Niettegenstaande artikel 6.2, lid 1, worden de foto’s van de spelers door het CDS bewaard voor een periode van 8 weken vanaf de datum waarop de foto werd genomen, met het oog op de bestrijding van witwaspraktijken, de veiligheid van de vestiging van het CDN en zijn spelers, en de naleving van het Huishoudelijk Reglement van het CDN.

 

7. Aansprakelijkheid van het CDN – Onderaannemer

7.1. Het CDN verbindt zich ertoe de verwerking van de persoonsgegevens van Klanten op een rechtmatige, billijke en transparante wijze te laten geschieden ten aanzien van de betrokken Klant. Elke verwerking door het CDN zal voldoen aan de vereisten van het verordening en het Privacybeleid.

Het CDN heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld en houdt dit bij in overeenstemming met artikel 30 van de verordening. Dit register wordt gecontroleerd door en blijft op elk moment de verantwoordelijkheid van het CDN. Het bevat onder meer de doeleinden van de verwerking, de categorieën betrokkenen en de categorieën persoonsgegevens.

Het CDN implementeert alle redelijke en gepaste middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te garanderen van de persoonsgegevens die het verwerkt. Deze zowel technische als organisatorische maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt.

De technische maatregelen omvatten firewalls, videobewaking, enz.

De organisatorische maatregelen omvatten interne audits, naast de audits waaraan het CDN kan worden onderworpen door de Kansspelcommissie.

In voorkomend geval voert het CDN, met de hulp van de functionaris voor gegevensbescherming, een impactanalyse uit wanneer de verwerking waarschijnlijk een hoog risico voor Klanten met zich meebrengt.

7.2. De persoonsgegevens van Klanten worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de autoriteiten, leveranciers en partners van het CDN, behalve voor de doeleinden die worden beschreven in de artikelen 3.1, 3.2 en 4 en, bijgevolg, indien:

 • de overplaatsing verplicht wordt gesteld bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of bij beschikking van een administratieve of rechterlijke instantie;
 • de overplaatsing nodig blijft voor het leveren van casinospeldiensten door het CDN of de klachtenbehandeling van een Klant;
 • de Klant met een dergelijke overdracht heeft ingestemd;

De partner van het CDN wordt niet beschouwd als onderaannemer, tenzij deze de persoonsgegevens van de klant verwerkt namens het CDN. Het CDN wijst alle verantwoordelijkheid af voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant door de partner die in eigen naam en voor eigen rekening diensten verleent of indien deze bewijst dat het feit dat de schade heeft veroorzaakt, hem geenszins kan worden toegerekend.

In het geval dat het CDN optreedt als onderaannemer voor de partner, wordt overeengekomen dat het CDN alleen aansprakelijk kan worden gesteld voor schade veroorzaakt door de verwerking van persoonsgegevens in strijd met de Verordening of met dit Privacybeleid als het niet heeft voldaan aan de verplichtingen uit de Verordening die specifiek op onderaannemers rusten of als het buiten de rechtmatige instructies van de partner om of in strijd daarmee heeft gehandeld. Het CDN kan ook niet aansprakelijk worden gesteld als het bewijst dat het op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

7.3. Het CDN zorgt ervoor dat, indien de verwerking wordt uitgevoerd door een onderaannemer namens het CDN, de onderaannemer voldoende waarborgen biedt voor de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen en, meer in het algemeen, voor de naleving van de vereisten van de verordening. Het verplicht met name de onderaannemer om de Verordening na te leven en, bijgevolg, een register bij te houden.

7.4. Het CDN vermeldt de veiligheidsincidenten die verband houden met de verwerkte gegevens indien  er een risico voor de rechten en vrijheden van de betrokken natuurlijke personen ontstaat. Het CDN doet dat zo spoedig mogelijk en indien mogelijk uiterlijk 72 uur na de datum waarop het incident bekend is geworden, aan de in artikel 8, lid 3, bedoelde gegevensbeschermingsautoriteit.

Het CDN legt elk veiligheidsincident vast en neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om het incident zo snel mogelijk op te lossen.

Het CDN stelt ook de betreffende KLANTEN op de hoogte indien de schending van de persoonsgegevens een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de Klanten; deze melding wordt per post of e-mail overgebracht via de contactgegevens die de Klant heeft medegedeeld.

 

8. Diversen

8.1. Register van persoonsgegevens 

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens houdt het CDN een register bij van alle verwerkingsactiviteiten.  Dit register bevat alle informatie over het soort verwerkte gegevens, de personen op wie de verwerking van de gegevens betrekking heeft, de mogelijke ontvangers aan wie de gegevens in voorkomend geval worden meegedeeld, de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, de bewaartermijn van de gegevens en een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens worden, evenals de verwerking en de doeleinden ervan, opgenomen in een register, dat wordt beheerd en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van het CDN blijft. Dit register bevat, naast de bovengenoemde informatie:

 • een beschrijving van de doeleinden van de verwerking;
 • een beschrijving van de categorieën betrokkenen en categorieën persoonsgegevens;
 • de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, met inbegrip van ontvangers in derde landen of van internationale organisaties;
 • de termijnen voor het wissen van de verschillende categorieën gegevens;
 • een algemene beschrijving van de technische beveiligingsmaatregelen.

8.2. Volledigheid – wijziging van het privacybeleid

Het Privacybeleid bevat alle contractuele bepalingen die van toepassing zijn op Klanten, onverminderd de algemene bepalingen die van toepassing zijn op Klanten bij elk bezoek aan de vestiging van het CDN. Deze bepalingen blijven van toepassing op alle aangelegenheden die geen betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens.

Het CDN behoudt het recht voort om de Privacy Policy te wijzigen. Elke wijziging is bindend voor klanten vanaf het volgende bezoek aan het CDN. Het CDN vermeldt de datum van de wijziging van de Pivacy policy op hun site: https://www.circuscasinoresort.com/privacypolicy-casino/  .

8.3. Gegevensbeschermingsautoriteit

De Klant heeft het recht om bijkomende inlichtingen te vragen of een klacht in te dienen bij de Commissie voor de privacybescherming; de contactgegevens daarvan zijn:

Adres: Persstraat 35, 1000 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be