Verklaring betreffende gegevensbescherming

SA Gambling Management

 

1. Waarom bestaan er regels met betrekking tot het beschermen van persoonlijke gegevens?

Het Circus Casino Resort de Namur (hierna ‘CCRN’), beheerd door SA Gambling Management, verwerkt persoonlijke gegevens van zijn klanten (hierna ‘de Klanten’), voor doeleinden en binnen de grenzen die bepaald zijn in de huidige regels over de bescherming van persoonsgegevens (hierna ‘het Privacybeleid’).

Het CCRN is ook vandaag begaan met de bescherming van persoonsgegevens en draagt er zorg voor om bij de verwerking van deze persoonlijke gegevens de geldende wet- en regelgeving na te leven en in het bijzonder de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Verordening’), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Deze Verordening legt verplichtingen op die het CCRN voornemens is na te leven en waarvan zijn Klanten op de hoogte moeten worden gebracht. Het CCRN wenst in dit Privacybeleid alle noodzakelijke en nuttige informatie mee te delen over de gegevens die het CCRN verwerkt, de aard van de verwerking en de doeleinden ervan, en de rechten en verplichtingen van het CCRN en de Klanten in het kader van de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Het Privacybeleid is op 25 mei 2018 in werking getreden. Overeenkomstig de genoemde verordening heeft het Privacybeleid tot doel:

 • De verwerking van persoonlijke gegevens die het CCRN wettelijk verplicht is uit te voeren. Deze verwerking wordt beschreven in artikel 3.1 van het privacybeleid;
 • De verwerking van persoonlijke gegevens met als doel Klanten toegang te verlenen tot een vestiging van het CCRN en ze te laten profiteren van het aanbod aan casinospellen, alsmede de verwerking voor de noodzakelijke en legitieme doeleinden beschreven in artikel 3.2 van het Privacybeleid;
 • De verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de voorafgaande, vrije en uitdrukkelijke toestemming van de Klanten, voor de in artikel 4 uiteengezette doeleinden.

Klanten worden geacht het Privacybeleid te hebben gelezen en aanvaard door de vestiging van het CCRN te betreden. Dit is bijgevoegd en maakt integraal deel uit van het inschrijvingsformulier dat het CCRN aan zijn Klanten voorlegt op het ogenblik van hun bezoek aan de vestiging en dat door hen moet worden ondertekend. Het kan eveneens op elk ogenblik worden geraadpleegd op het webadres  www.circuscasinoresort.com/privacybeleid-casino

De Klanten garanderen dat de aan CCRN meegedeelde gegevens en informatie juist zijn.

 

2. Onze contactgegevens en die van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

Er kan als volgt met het CCRN contact worden opgenomen voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens van zijn klanten (hierna ‘de Klanten’):

 • Per post: SA Gambling Management, Rue des Guillemins 129, te 4000 Luik
 • Via e-mail: privacy@circuscasinoresort.com

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking binnen SA Gambling Management is de heer Alexandre Georgiades.

Het CCRN heeft ook een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen via e-mail: privacy@circuscasinoresort.com Deze functionaris is verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van het door CCRN verwerken van persoonlijke gegevens van Klanten.

 

3. Verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor de toestemming van Klanten niet vereist is

3.1. De wettelijke verplichtingen van CCRN en de verwerking die vereist is voor het aanbieden van casinospellen door CCRN

Het CCRN is verplicht, enerzijds uit hoofde van de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan elke kansspeluitbater is onderworpen, en anderzijds met het oog op de authentificatie en het verlenen van toegang aan de Klanten tot zijn vestiging en tot deelname aan de casinospellen die daar worden aangeboden, de volgende persoonlijke gegevens te verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden. Voor deze verwerking van persoonlijke gegevens door het CCRN is geen toestemming van Klanten vereist overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) en c), van de verordening.

De door de Klant meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd door en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van het CCRN blijft.

 

a. Welke gegevens worden verwerkt?

De persoonlijke gegevens die verwerkt worden zijn de volgende:

 • de achternaam, voornaam (voornamen) en, eventueel, pseudoniem, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, beroep, taal, geslacht, domicilie- of postadres, rijksregisternummer (of identiteitskaart- of paspoortnummer), spelverbod of niet (EPIS), klantennummer en, eventueel, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • bankgegevens die tijdens de stortingstransacties en opnames worden gebruikt en de bedragen daarvan;
 • beelden, voornamelijk via camerabewakingsbeelden van het CCRN;
 • de identiteitskaart of enig ander wettelijk document dat de authentificatie van Klanten mogelijk maakt;
 • de lopende commerciële acties waaraan de Klant heeft meegedaan;
 • alle andere informatie die tussen het CCRN en de Klant, in het kader van zijn/haar inschrijving of de deelname van de Klant aan de casinospellen van het CCRN via welk medium of welke drager dan ook, kan worden uitgewisseld, met name via e-mail.

 

b. Hoe wordt de verwerking door het CCRN uitgevoerd?

De verwerking bestaat uit het verzamelen, het opslaan, het bewaren, het raadplegen, de organisatie, het gebruik, het afstemmen of alle andere handelingen die nodig of nuttig zijn krachtens de legale bepalingen en regels zoals beschreven in artikel 3.1.c). De verwerking kan ook bestaan uit de overdracht van persoonlijke gegevens:

 • aan juridische en administratieve autoriteiten zoals voornamelijk de Kansspelcommissie en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF);
 • aan de leveranciers van het CCRN, waarvan de diensten onlosmakelijk verbonden zijn met het aanbod van casinospellen binnen zijn vestiging en waarvan de lijst beschikbaar is op aanvraag bij de verwerkingsverantwoordelijke die vermeld staat in artikel 2.

Persoonlijke gegevens kunnen door het CCRN worden verwerkt via elk medium, elektronisch of op papier, met inbegrip van sms of e-mail.

 

c. Wat zijn de doeleinden van deze verwerking?

1°) Het CCRN is verplicht de in artikel 3, lid 1, onder a) en b), beschreven persoonlijke gegevens te verwerken om aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, met name uit hoofde van de volgende wettelijke bepalingen:

 • de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en betreffende beperkingen op het gebruik van contant geld;
 • de wet van 7 mei 1999 op kansspelen, weddenschappen, kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, met name de verplichtingen die ze oplegt aan de uitbaters inzake beheer en administratie, en de uitvoeringsbesluiten daarvan, zoals het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het register omtrent toegang tot de speelhallen van kansspelinrichtingen klasse I en II.

2°) Het CCRN verwerkt ook de persoonlijke gegevens bedoeld in artikel 3.1.a) met het oog op de authentificatie van de Klanten om hen toegang te verlenen tot de CCRN-vestiging en hen in staat te stellen te profiteren van het aanbod aan CCRN-casinospellen. Deze verwerking wordt dus uitgevoerd met het oog op:

 • het beheer van inschrijvingen en klantenaccounts;
 • het beheer van stortingen en winst van klanten;
 • gegevens van de klant die betrekking hebben op huidige en toekomstige casinospellen die door het CCRN worden aangeboden;
 • het beheer van de klantendienst, met inbegrip van terugbetaling in geval van panne van een casinospelautomaat.

 

3.2. Andere verwerkingen waarvoor de toestemming van Klanten niet vereist is

Daarnaast verwerkt het CCRN de volgende persoonlijke gegevens voor de hieronder beschreven legitieme doeleinden. Voor deze verwerking van persoonsgegevens door CCRN is geen toestemming van de Klanten vereist overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de Verordening.

De door de Klant meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd en te allen tijde de verantwoordelijkheid van het CCRN blijft.

 

a. Welke gegevens worden verwerkt?

De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn de volgende:

 • de achternaam, voornaam (voornamen) en, eventueel, pseudoniem, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, beroep, taal, geslacht, domicilie- of postadres, rijksregisternummer (of identiteitskaart- of paspoortnummer), spelverbod of niet (EPIS), klantennummer en, eventueel, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • de activiteit van de Klant binnen de vestiging van het CCRN;
 • bankgegevens die tijdens de stortingstransacties en opnames worden gebruikt en de bedragen daarvan;
 • beelden, voornamelijk via camerabewakingsbeelden van het CCRN;
 • de identiteitskaart of enig ander wettelijk document dat de authentificatie van Klanten mogelijk maakt;
 • de surf- en activiteitengeschiedenis van de Klant op de website www.circuscasinoresort.com, met inbegrip van de inloggeschiedenis (browsergegevens, IP-adres), met name door middel van cookies;
 • de lopende commerciële acties waaraan de Klant heeft meegedaan;
 • alle andere informatie die tussen het CCRN en de Klant, in het kader van zijn/haar inschrijving of de deelname van de Klant aan de casinospellen van het CCRN via welk medium of welke drager dan ook, kan worden uitgewisseld, met name via e-mail.

 

b. Hoe wordt de verwerking door het CCRN uitgevoerd?

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, ordenen, gebruiken en met elkaar in overeenstemming brengen van de in artikel 3, lid 2, onder a), omschreven persoonsgegevens. Het gaat ook om de overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derde partijen, waarvan de lijst op aanvraag beschikbaar is bij de Contactpersoon die in artikel 2 beschreven staat, met inbegrip van uitbaters van speelhallen of casino’s, die direct of indirect partners van het CCRN zijn, met het oog op beveiliging, preventie en fraudebestrijding.

Persoonlijke gegevens kunnen door het CCRN worden verwerkt via elk medium, elektronisch of op papier, met inbegrip van sms of e-mail.

 

c. Wat zijn de rechtmatige doeleinden van deze verwerking?

Het CCRN verwerkt de in artikel 3, lid 2, onder a), bedoelde persoonlijke gegevens voor de volgende rechtmatige doeleinden:

 • de promotie, reclame en marketing in verband met het aanbieden van nieuwe casino- of kansspelen, of soortgelijke producten, alsmede de cateringdiensten van het CCRN, met inbegrip van het versturen van sms’en, telefoonoproepen, e-mails, en papieren of online nieuwsbrieven;
 • de veiligheid van de CCRN-vestiging, preventie en fraudebestrijding;
 • de opname van de door de Klanten behaalde winst op de websites 777.be en www.circus.be en het daarmee samenhangende boekhoudkundige beheer;
 • de deelname aan evenementen, toernooien, loterijen, wedstrijden en promotionele aanbiedingen met betrekking tot casinospellen en kansspelen van het CCRN;
 • de uitvoering van tevredenheidsonderzoeken, statistische studies, trendanalyses en marktonderzoeken met het oog op het verbeteren van gokdiensten, het informeren van Klanten of het beschermen van Klanten en het voorkomen van gokverslaving;
 • voor wat betreft de beelden die door het videobewakingssysteem van het CCRN zijn opgenomen, de terugbetaling aan Klanten in geval van een defect.

 

4. De verwerking van persoonlijke gegevens met toestemming van de Klanten

Door gebruik te maken van de door het CCRN aangeboden casinospeldiensten, geeft de Klant uiting aan zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wens om het CCRN uitdrukkelijk toestemming te verlenen zijn of haar persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de Verordening, binnen de grenzen en voor de doeleinden die hieronder worden omschreven en onverminderd de verwerkingen waarnaar in artikel 3 wordt verwezen.

De door de Klant meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd en te allen tijde de verantwoordelijkheid van het CCRN blijft.

De Klant geniet bovendien rechten, met inbegrip van het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, volgens de algemene voorwaarden die beschreven staan in artikel 5.7.

 

4.1. Aard van de verwerkte persoonlijke gegevens

De gegevens die door het CCRN worden verwerkt, zijn als volgt:

 • de achternaam, voornaam (voornamen) en, eventueel, pseudoniem, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, beroep, taal, geslacht, domicilie- of postadres, rijksregisternummer (of identiteitskaart- of paspoortnummer), spelverbod of niet (EPIS), klantennummer en, eventueel, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • de bankgegevens gebruikt voor opnames en winsten, evenals het bedrag van de winsten;
 • de identiteitskaart of enig ander wettelijk document dat de authentificatie van Klanten mogelijk maakt;
 • de activiteit van de Klant binnen de vestiging van het CCRN;
 • beelden, met name via het CCRN-videobewakingssysteem, alsook, in voorkomend geval, gegevens en beelden die op sociale netwerken, zoals Facebook, zijn gepubliceerd;
 • de geschiedenis van de deelname aan toernooien, wedstrijden of evenementen, en het resultaat van de deelname, alsmede spelinformatie (inzetten, winsten, en de tijdstempels daarvan, de automaten waarop de Klant speelt en de punten die de Klant in het kader van loyaliteitsprogramma’s heeft verzameld);
 • de surf- en activiteitengeschiedenis van de Klant op de website www.circuscasinoresort.com, met inbegrip van de inloggeschiedenis (browsergegevens, IP-adres), met name door middel van cookies;
 • alle andere informatie die tussen het CCRN en de Klant, in het kader van zijn/haar inschrijving of de deelname van de Klant aan de casinospellen van het CCRN via welk medium of welke drager dan ook, kan worden uitgewisseld, met name via e-mail.

De door de Klant meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd en te allen tijde de verantwoordelijkheid van het CCRN blijft.

 

4.2. De verwerking

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, ordenen, gebruiken en met elkaar in overeenstemming brengen van de in artikel 3, lid 1, omschreven persoonlijke gegevens. Het gaat ook om de overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derde partijen, waarvan de lijst op aanvraag beschikbaar is bij de Contactpersoon die in artikel 2 beschreven staat, met inbegrip van uitbaters van speelhallen of casino’s, die direct of indirect partners van het CCRN zijn, voor marketingdoeleinden, alsmede partners van het CCRN die deelnemen aan promotionele acties van het CCRN.

Persoonlijke gegevens kunnen door het CCRN worden verwerkt via elk medium, elektronisch of op papier, met inbegrip van sms of e-mail.

 

4.3. Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door het CCRN verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de promotie, reclame en marketing, met inbegrip van affiliatie bij en beheer van loyaliteitsprogramma’s, in verband met het aanbod aan casinospellen en weddenschappen, met inbegrip van het verzenden van sms-berichten, telefoongesprekken, papieren of elektronische nieuwsbrieven en e-mails, die niet onder artikel 3.2 c) vallen, zoals online casino, kansspelen en weddenschappen bij het CCRN (777.be) of enig ander casino- of gokbedrijf dat een directe of indirecte partner van het CCRN is, en met inbegrip van reclame, marketing en beheer van de affiliatie en gerelateerde loyaliteitsprogramma’s;
 • de deelname aan evenementen, toernooien, loterijen, wedstrijden en promotieaanbiedingen die geen verband houden met casinospellen en kansspelen;
 • de communicatie met betrekking tot de winnaars en de winsten van de Klanten bij deelname aan toernooien, loterijen, wedstrijden of evenementen, met inbegrip van communicatie op de website www.circuscasinoresort.com of www.circus.be;
 • de ontwikkeling van nieuwe casinospellen en weddenschappen, offline of online;
 • de uitvoering van tevredenheidsonderzoeken, statistische enquêtes, trendanalyses en marktonderzoeken voor management-, marketing- en rapportagedoeleinden, met inbegrip van profilering, die niet onder het in artikel 3, lid 2, onder c), beschreven doel vallen.

 

5. De Klanten van het CCRN en hun rechten

Onverminderd de artikelen 3 en 6.2, heeft de Klant het recht om, op de volgende manieren en binnen de volgende grenzen, rectificatie, verzet en beperking uit te oefenen.

 

5.1. Recht op toegang

 1. Het CCRN stelt alle volgende informatie ter beschikking van de Klanten:
  • de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
  • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
  • de persoonlijke gegevens die werden verwerkt;
  • de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonlijke gegevens zijn bestemd en de rechtsgrondslag van de verwerking;
  • de ontvangers of, indien van toepassing, ontvangerscategorieën van de persoonlijke gegevens;
  • en, in voorkomend geval, het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is persoonlijke gegevens door te geven aan een land buiten de Europese Unie en: hetzij het bestaan (of het ontbreken) van een besluit van de Europese Commissie waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard, hetzij, bij ontstentenis van een dergelijk besluit, de door het derde land geboden garanties en de middelen die worden gebruikt om een kopie van de persoonlijke gegevens te verkrijgen.
  • de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er goede redenen zijn voor een dergelijke verwerking door het CCRN, alsmede de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen elke verwerking van hun persoonlijke gegevens voor wervingsdoeleinden.
 2. De Klant heeft het recht om op elk moment toegang te vragen tot alle in dit artikel en in artikel 5.1 bedoelde informatie, door contact op te nemen met de in artikel 2 bedoelde Contactpersoon.
 3. De Klanten hebben het recht om een kopie van hun persoonlijke gegevens op te vragen die worden verwerkt. CCRN behoudt zich het recht voor de betaling van eventuele kosten te eisen die gepaard gaan met een aanvraag voor een extra kopie; deze kosten worden berekend op basis van de administratieve kosten die voortvloeien uit de aanvraag en bedragen maximum 20 euro.
 4. Klanten hebben het recht deze toegang of kopie te verkrijgen in een gestructureerd formaat, zodanig dat de persoonlijke gegevens hem of haar worden verstrekt in een formaat dat voldoet aan de technische normen die op het ogenblik van het verzoek tot toegang van kracht zijn; dit formaat zal het dus mogelijk maken deze gegevens machinaal te lezen.

 

5.2. Recht op rectificatie

Het CCRN stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van de Klanten accuraat en up-to-date zijn; hiertoe verplicht het de Klanten te verzoeken om de rectificatie en bijwerking van de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, mochten deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Dit recht op rectificatie kan op verzoek worden uitgeoefend aan de in artikel 2 bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking.

 

5.3. Recht van bezwaar

Het CCRN staat Klanten toe op de volgende gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van alle of een deel van de hen betreffende persoonlijke gegevens:

 • Hun gegevens zijn onjuist;
 • De verwerking is niet langer nodig voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld;
 • De Klant trekt zijn toestemming in;
 • De gegevens zijn onwettig verwerkt.

Het CCRN biedt Klanten voorts de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen:

 • tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er goede redenen zijn waarom een dergelijke verwerking door het CCRN noodzakelijk is;
 • tegen elke verwerking van hun persoonlijke gegevens voor klantenwervingsdoeleinden, met inbegrip van profilering, indien deze met dergelijke klantenwerving verband houdt.

Dit recht van bezwaar kan op verzoek worden uitgeoefend aan de in artikel 2 bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking.

 

5.4. Recht op vergetelheid

Het CCRN verbindt zich er tevens toe om zo snel mogelijk te voldoen aan elk verzoek tot verwijdering van persoonlijke gegevens (recht om vergeten te worden), wanneer:

 • de verwerking niet langer nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld;
 • de Klant zijn toestemming intrekt;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist;
 • de Klant zich verzet tegen de geautomatiseerde verwerking van zijn of haar gegevens, zoals profilering, en dat er zijn geen goede redenen waarom een dergelijke verwerking door het CCRN noodzakelijk is;
 • de Klant zich verzet tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor doeleinden van klantenwerving, met inbegrip van profilering, indien deze met deze klantenwerving verband houdt.

 

5.5. Recht op beperking

Klanten hebben ook het recht om een beperking van de verwerking van hun persoonlijke gegevens van het CCRN te verkrijgen wanneer:

 • de Klant van mening is dat zijn of haar persoonlijke gegevens onjuist zijn, en dit gedurende de tijd die het CCRN nodig heeft om de juistheid van deze gegevens te verifiëren;
 • de verwerking onwettig is, maar de Klant niet wenst dat de gegevens worden gewist en alleen een beperking van de verwerking van de gegevens verlangt;
 • de Klant zich verzet tegen een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, of tegen een verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens voor klantenwervingsdoeleinden en dat het noodzakelijk is de rechtmatigheid na te gaan van de redenen waarom het CCRN deze verwerking wenst te handhaven;
 • het CCRN de verwerkte persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokkene wenst dat deze bewaard blijven voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

Dit recht op beperking kan op verzoek worden uitgeoefend bij de in artikel 2 bedoelde Contactpersoon.

 

5.6. Overdacht van de gegevens naar een verwerkingsverantwoordelijke

Klanten mogen hun persoonlijke gegevens overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat het CCRN dit belemmert.

Op voorwaarde dat een dergelijke overdracht technisch mogelijk is, mogen de Klanten het CCRN vragen dat deze overdracht rechtstreeks wordt uitgevoerd door hun verwerkingsverantwoordelijke.

 

5.7. Voorwaarden

De door het CCRN aan de Klant erkende rechten moeten worden uitgeoefend door contact op te nemen met de in artikel 2 bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking.

Het CCRN beantwoordt deze verzoeken binnen een maand en houdt daarvan een register bij.

 

5.8. Kennisgeving

Het CCRN stelt de Klant in kennis van elke verwijdering of correctie van gegevens overeenkomstig de artikelen 5.2 en 5.4, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen vergt.

Deze kennisgeving geschiedt per e-mail of per post, op basis van de door de Klant verstrekte contactgegevens.

 

6. Locatie, opslag en bewaartermijn van persoonlijke gegevens

6.1. Het CCRN bewaart de persoonlijke gegevens van Klanten in een vorm die hun identificatie en beschikbaarheid mogelijk maakt en dat met behulp van passende en veilige middelen.

 • De gegevens worden bewaard en gehost op het grondgebied van de Europese Unie, alsmede in Israël wat de marketinggegevens betreft; zij bieden alle nodige en nuttige veiligheidsgaranties ten aanzien van de geldende technische normen.

6.2. De persoonlijke gegevens van Klanten worden door het CCRN bewaard voor de in de artikelen 3 en 4 omschreven doeleinden. De gegevens worden gedurende een periode van 10 jaar bewaard voor alle doeleinden die worden genoemd in punt 3.1 en het CCRN behoudt zich derhalve het recht voor de persoonlijke gegevens van Klanten te bewaren voor elk doel dat hem door de wet wordt opgelegd, als gevolg van zijn activiteiten op het gebied van kansspelen en weddenschappen. De Klanten verklaren hiervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat, onder verwijzing naar het Koninklijk Besluit van 15 december 2004 betreffende het register omtrent toegang tot de speelhallen van klasse I en II, het CCRN verplicht is een fotokopie van de identiteitskaart of het document dat ter identificatie van de Klant wordt gebruikt, te bewaren gedurende ten minste tien jaar vanaf de datum van de laatste activiteit van de Klant.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking voor alle in artikel 3, lid 2, en artikel 4 genoemde doeleinden.

 

7. Aansprakelijkheid van het CCRN – Onderaannemer

7.1. Het CCRN verbindt zich ertoe de verwerking van de persoonlijke gegevens van Klanten op een rechtmatige, billijke en transparante wijze te laten geschieden ten aanzien van de betrokken Klant. Elke verwerking door het CCRN zal voldoen aan de vereisten van de Verordening en aan het Privacybeleid.

 • Het CCRN heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld en houdt dit bij in overeenstemming met artikel 30 van de Verordening. Dit register wordt gecontroleerd en blijft te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van het CCRN. Het bevat onder meer de doeleinden van de verwerking, de categorieën betrokkenen en de categorieën persoonsgegevens.
 • Het CCRN gebruikt alle redelijke en passende middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de door hem verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. Deze zowel technische als organisatorische maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt.
 • De technische maatregelen omvatten firewalls, videobewaking, enz.
 • De organisatorische maatregelen omvatten onder meer het uitvoeren van interne audits, naast de audits waaraan het CCRN door de Kansspelcommissie kan worden onderworpen.
 • Indien nodig voert het CCRN, met de hulp van de functionaris voor gegevensbescherming, een effectbeoordeling uit wanneer een verwerking waarschijnlijk een hoog risico voor de Klanten inhoudt.

7.2. De persoonlijke gegevens van Klanten worden niet doorgegeven aan derde partijen, met uitzondering van de autoriteiten, leveranciers en partners van het CCRN, en dit voor de doeleinden beschreven in de artikelen 3.1, 3.2 en 4, en bijgevolg, wanneer:

 • de overplaatsing verplicht wordt gesteld bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of bij beschikking van een administratieve of rechterlijke instantie;
 • de overdracht noodzakelijk is voor het verlenen van casinospeldiensten door het CCRN of voor de behandeling van een klacht van een Klant;
 • de Klant met een dergelijke overdracht heeft ingestemd;

De partner van het CCRN zal niet als onderaannemer worden beschouwd, tenzij hij de persoonlijke gegevens van Klanten verwerkt voor het CCRN. Het CCRN wijst elke verantwoordelijkheid af voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Klant door de partner die zijn eigen diensten in eigen naam en voor eigen rekening levert of indien het CCRN bewijst dat het feit dat de schade heeft veroorzaakt, niet aan hem te wijten is.

In de veronderstelling dat het CCRN handelt in de hoedanigheid van onderaannemer van de partner, wordt overeengekomen dat het CCRN slechts aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die veroorzaakt werd door een verwerking van de persoonlijke gegevens die strijdig is met de Verordening of met dit Privacybeleid als het de in de Verordening voorziene speciale verplichtingen van onderaannemers niet heeft nageleefd of heeft gehandeld buiten de rechtmatige instructies van de partners om of in strijd met deze instructies. Het CCRN kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld indien het kan aantonen dat het niet verantwoordelijk is voor het feit dat de schade heeft veroorzaakt.

7.3. Het CCRN zorgt ervoor dat, wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door een onderaannemer voor het CCRN, de onderaannemer voldoende garanties biedt dat de passende technische en organisatorische maatregelen zijn uitgevoerd en, meer in het algemeen, dat aan de vereisten van de Verordening is voldaan. Het verplicht met name de onderaannemer om de Verordening na te leven en, bijgevolg, een register bij te houden.

7.4. Het CCRN verbindt zich ertoe veiligheidsincidenten met betrekking tot de verwerkte gegevens, die een risico kunnen inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokken natuurlijke personen, zo spoedig mogelijk en indien mogelijk uiterlijk 72 uur na de datum waarop het kennis heeft gekregen van het incident, te melden aan de in artikel 8, lid 3, bedoelde gegevensbeschermingsautoriteit.

Het CCRN registreert elk veiligheidsincident en neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om het zo spoedig mogelijk op te lossen.

Het CCRN zal ook de betrokken Klanten op de hoogte brengen, voor zover de schending van de persoonlijke gegevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Klanten; deze informatie zal worden verstrekt per e-mail of per post aan de contactgegevens die zijn meegedeeld door de Klant.

 

8. Divers

8.1. Register van persoonlijke gegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens houdt het CCRN een register bij van al zijn verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat alle informatie over het soort verwerkte gegevens, de personen op wie de verwerking van de gegevens betrekking heeft, de mogelijke ontvangers aan wie de gegevens in voorkomend geval worden meegedeeld, de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, de bewaartermijn van de gegevens en een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen.

De door de Klant meegedeelde persoonlijke gegevens worden, evenals de verwerking en de doeleinden ervan, opgenomen in een register, dat wordt gecontroleerd en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van het CCRN blijft. Dit register bevat, naast de bovengenoemde informatie:

 • een beschrijving van de doeleinden van de verwerking;
 • een beschrijving van de categorieën betrokkenen en categorieën persoonlijke gegevens;
 • de categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of zullen worden meegedeeld, met inbegrip van ontvangers in derde landen of van internationale organisaties;
 • de termijnen voor het wissen van de verschillende categorieën gegevens;
 • een algemene beschrijving van de technische beveiligingsmaatregelen.
  • Volledigheid – wijziging van het privacybeleid

Het Privacybeleid bevat alle contractuele bepalingen die bindend zijn voor Klanten, onverminderd de algemene bepalingen die bij elk bezoek aan de vestiging van het CCRN van toepassing zijn op Klanten. Deze bepalingen blijven van toepassing op alle aangelegenheden die geen betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens.

Het CCRN behoudt zich bovendien het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen. Elke wijziging is bindend voor de Klanten vanaf het volgende bezoek aan het CCRN. Het CCRN zal erop toezien dat de datum waarop het geldende Privacybeleid op de website www.circuscasinoresort.com is geplaatst, wordt vermeld.

 

8.2. Gegevensbeschermingsautoriteit

De Klant heeft het recht om bijkomende inlichtingen te vragen of een klacht in te dienen bij de Commissie voor de privacybescherming; de contactgegevens daarvan zijn: