Privacybeleid

‘Circuscasinoresort.com’

De bescherming van persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor CIRCUS CASINO RESORT. Daarom stellen wij alles in het werk om het privéleven van alle bezoekers en gebruikers (hierna ‘Gebruikers’) van de site www.cicruscasinoresort.com (hierna ‘de Site’) te beschermen.

De Gebruikers vinden hieronder alle bepalingen betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens die van toepassing zijn bij elk bezoek of bij elk gebruik van de Site door de Gebruikers (hierna ‘het Privacybeleid’).

Raadpleeg het Privacybeleid van Gambling Management SA voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens binnen het casino.

 

Plan

1. Algemeen

2. Verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor de toestemming van Gebruikers niet vereist is

2.1. De verwerking van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om de Site te gebruiken

2.2. Andere behandelingen waarvoor de toestemming van de Gebruikers niet vereist is

3. De verwerking van persoonlijke gegevens met toestemming van de Gebruikers

3.1. Aard van de verwerkte persoonlijke gegevens

3.2. De verwerking

3.3. Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens

4. Rechten van de Gebruiker

4.1. Recht op toegang

4.2. Recht op rectificatie

4.3. Recht van bezwaar

4.4. Recht op vergetelheid

4.5. Recht op beperking

4.6. Overdacht van de gegevens naar een verwerkingsverantwoordelijke

4.7. Voorwaarden

4.8. Kennisgeving

5. Locatie, opslag en bewaartermijn van persoonlijke gegevens

6. Aansprakelijkheid van CIRCUS CASINO RESORT  – Onderaannemer

7. Divers

7.1. Register van persoonlijke gegevens

7.2. Volledigheid – wijziging van het privacybeleid

7.3. Bewijswaarde

7.4. Gegevensbeschermingsautoriteit

7.5. Contact – Gegevens over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en van de afgevaardigde bij de bescherming van de persoonlijke gegevens

 

1. Algemeen

CIRCUS CASINO RESORT verwerkt de persoonlijke gegevens van de Gebruikers van de Site voor de doeleinden en binnen de beperkingen van het Privacybeleid, tijdens elk bezoek of gebruik van de Site.

CIRCUS CASINO RESORT let erop om, bij de verwerking van deze persoonlijke gegevens, de geldende wet- en regelgeving na te leven en, in het bijzonder, de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna: “de Verordening”).

In dit opzicht en conform deze Verordening doet CIRCUS CASINO RESORT het volgende:

 • Verwerkt persoonlijke gegevens, zodat Gebruikers de Site kunnen gebruiken en voor de noodzakelijke en legitieme doeleinden die beschreven staan in artikel 2 van het Privacybeleid;
 • Verwerkt, door middel van de voorafgaande, vrije en uitdrukkelijke toestemming van de Gebruikers, de persoonlijke gegevens die beschreven staan in en volgens de in artikel 3 uiteengezette doeleinden.

De Gebruikers worden, doordat ze de Site bezoeken en gebruiken, geacht kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en dit te aanvaarden. Ze garanderen bovendien dat de aan CIRCUS CASINO RESORT meegedeelde gegevens en informatie juist zijn.

 

2. Verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor de toestemming van Gebruikers niet vereist is

2.1. De verwerking van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om de Site te gebruiken

Het gebruik van de Site en de levering van de hiermee verbonden diensten door CIRCUS CASINO RESORT of zijn partners kunnen de verwerking van persoonlijke gegevens van de Gebruikers door CIRCUS CASINO RESORT vereisen. Voor deze verwerking van persoonlijke gegevens door het CIRCUS CASINO RESORT is geen toestemming van de Gebruikers vereist overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) en c), van de Verordening.

De door de Gebruiker meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd door en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van CIRCUS CASINO RESORT blijft.

a. Welke gegevens worden verwerkt?

De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn de volgende:

 • Naam, voornaam (-namen), geboortedatum, taal, domicilie/postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer, gegevens over de bestelling;
  • De surf- en activiteitengeschiedenis van de Gebruiker op de website, met inbegrip van de inloggegevens (browsergegevens, IP-adres), met name door middel van de volgende cookies;

 

Naam Deadline Doel
axeptio_cookies 12 maa Axeptio. Bevat alle informatie over de toestemming van de bezoekers, zoals de datum, zijn unieke anonieme gebruikersnaam en of hij al dan niet reeds toestemming heeft gegeven
axeptio_all_vendors 12 maa Axeptio. Bevat de lijst met alle cookies die vermeld staan in de widget Axeptio
axeptio_authorized_vendors 12 maa Axeptio. Bevat de lijst met cookies die de bezoeker heeft aanvaard.
Wp-wpml_current_language Sessie WPML. Slaat de huidige taal van de Site op
wpml_browser_redirect_test 24 uur WPML. Test of de cookies op Site actief zijn.
_icl_visitor_lang_js 24 uur WPML. Slaat de taal op die werd doorgestuurd.
wp-settings-time-#
wp-settings-#
12 maa WordPress. Personaliseert je beheerdersinterface van WordPress en de interface van de volledige Site.
wordpress_test_cookie Sessie WordPress. Controleert of de cookies kunnen worden geplaatst.
wordpress_logged_in_# Sessie WordPress. Wanneer je bent aangemeld, plaatst WordPress deze cookies, waarmee kan worden aangegeven dat je verbonden bent en wie je bent.
temp_cp_id_# 24 uur WordPress. Verzamelt de weergave van interne informatie via banners.
_GRECAPTCHA 179 dagen Google. Deze cookie wordt gebruikt om mensen van robots te onderscheiden en frauduleuze of ongewenste contactformulieren te beperken.
ai_user 12 maa Deze cookie wordt bepaald door de software Microsoft Application Insights. Deze cookie wordt gebruikt om gebruiks- en telemetriegegevens te verzamelen voor apps die op het cloudplatform Azure zijn gebouwd.
session-id 1 jaar Resengo. Gebruik niet bepaald.

 

b. Hoe wordt de verwerking door CIRCUS CASINO RESORT uitgevoerd?

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, ordenen, gebruiken, met elkaar in overeenstemming brengen of eender welke andere noodzakelijke of nuttige handeling zodat de Gebruiker toegang heeft tot de diensten die op de Site gepromoot worden of die door de partners van CIRCUS CASINO RESORT worden geleverd, zoals de diensten in verband met het casino of de horeca-, wellness- of evenementendiensten (zalen en events).

De verwerking kan bestaan uit de overdracht van de persoonlijke gegevens aan de partners van CIRCUS CASINO RESORT die belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor de levering van deze diensten, zoals de naamloze vennootschap GAMBLING MANAGEMENT (Circus Grand Casino Namur) of hun onderaannemers en leveranciers van de IT-infrastructuur.

 

c. Wat zijn de doeleinden van deze verwerking? 

CIRCUS CASINO RESORT verwerkt bovendien de persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder a) om i) de Gebruikers te authenticeren in het kader van de diensten die op de Site of door de partners van CIRCUS CASINO RESORT worden verleend via de Site en ii) om hen toegang te geven tot en gebruik te maken van voornoemde diensten en iii) om hun toestemming te verkrijgen over de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

 

2.2. Andere behandelingen waarvoor de toestemming van de Gebruikers niet vereist is

Daarnaast verwerkt CIRCUS CASINO RESORT de volgende persoonlijke gegevens voor de hieronder beschreven legitieme doeleinden. Voor deze verwerking van persoonlijke gegevens door het CIRCUS CASINO RESORT is geen toestemming van de Gebruikers vereist overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de Verordening.

De door de Gebruiker meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd door en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van CIRCUS CASINO RESORT blijft.

a. Welke gegevens worden verwerkt?

De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn de volgende: 

 • Naam, voornaam (-namen), geboortedatum, taal, domicilie/postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • De surf- en activiteitengeschiedenis van de Gebruiker op de website, met inbegrip van de inloggegevens (browsergegevens, IP-adres), met name door middel van cookies. Dat is met name het geval van de volgende analytische cookies:

 

b. Hoe wordt de verwerking door CIRCUS CASINO RESORT uitgevoerd?

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, ordenen, gebruiken en met elkaar in overeenstemming brengen van de in artikel 2, lid 2, onder a), omschreven persoonlijke gegevens. De verwerking bestaat ook in de overdracht van deze persoonlijke gegevens aan een derde partij, waarvan de lijst beschikbaar is op aanvraag bij de Contactpersoon die vermeld staat in artikel 7.5.

De verwerking kan bestaan uit de overdracht van de persoonlijke gegevens aan de partners van CIRCUS CASINO RESORT die belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor de levering van deze diensten, zoals de naamloze vennootschap GAMBLING MANAGEMENT (Circus Grand Casino Namur) of hun onderaannemers en leveranciers van de IT-infrastructuur.

 

c. Wat zijn de doeleinden van deze verwerking?

CIRCUS CASINO RESORT verwerkt de in artikel 2, lid 2, onder a) bedoelde persoonlijke gegevens voor de volgende legitieme doeleinden:

 • De promotie, reclame en marketing van de door CIRCUS CASINO RESORT en zijn partners aangeboden diensten op de Site, met inbegrip van het verzenden van sms’en, telefoonoproepen, nieuwsbrieven op papier of via e-mail;
 • De uitvoering van tevredenheidsenquêtes, statistische enquêtes, trendanalyses en marktonderzoeken om de op de Site aangeboden diensten te verbeteren.

 

3. De verwerking van persoonlijke gegevens met toestemming van de Gebruikers

Door gebruik te maken van de Site van CIRCUS CASINO RESORT, in welke hoedanigheid dan ook, geeft de Gebruiker uiting aan zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wens om CIRCUS CASINO RESORT uitdrukkelijk toestemming te verlenen zijn persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de Verordening, binnen de grenzen en voor de doeleinden die hieronder worden omschreven en onverminderd de verwerkingen waarnaar in artikel 2 wordt verwezen.

De door de Gebruiker meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd door en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van CIRCUS CASINO RESORT blijft.

De Gebruiker geniet bovendien rechten, met inbegrip van het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, volgens de algemene voorwaarden die beschreven staan in artikel 3.4.

 

3.1. Aard van de verwerkte persoonlijke gegevens

De gegevens die door CIRCUS CASINO RESORT worden verwerkt, zijn de volgende:

 • Naam, voornaam (-namen), geboortedatum, taal, domicilie/postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer, gegevens over de bestelling;
 • De surf- en activiteitengeschiedenis van de Gebruiker op de website, met inbegrip van de inloggegevens (browsergegevens, IP-adres), met name door middel van cookies.

De door de Gebruiker meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd door en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van CIRCUS CASINO RESORT blijft.

 

Naam Deadline Doel
ga 13 maanden Google Analytics. De unieke gebruikers onderscheiden door willekeurig een algemeen nummer toe te kennen als klant-ID
_gat 1 minuut

 

Google Analytics. Het aantal aanvragen beperken
_gid 24 uur Google Analytics. Een unieke waarde opslaan en updaten voor elke bezochte pagina

 

3.2. De verwerking

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, ordenen, gebruiken en met elkaar in overeenstemming brengen van de in artikel 3, lid 1, omschreven persoonlijke gegevens. De verwerking bestaat ook in de overdracht van deze persoonlijke gegevens aan een derde partij, waarvan de lijst beschikbaar is op aanvraag bij de Contactpersoon die vermeld staat in artikel 7.5.

De verwerking kan bestaan uit de overdracht van de persoonlijke gegevens aan de partners van CIRCUS CASINO RESORT die belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor de levering van deze diensten, zoals de naamloze vennootschap GAMBLING MANAGEMENT (Circus Grand Casino Namur) of hun onderaannemers en leveranciers van de IT-infrastructuur.

 

3.3. Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door het CIRCUS CASINO RESORT verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De promotie, reclame en marketing met betrekking tot de dienstverlening van een derde partij, met inbegrip van het verzenden van sms’en, telefoonoproepen, nieuwsbrieven op papier of via e-mail, die buiten het kader van artikel 2, lid 2, onder c) vallen;
 • Het aanbod inzake deelname aan wedstrijden en promotionele aanbiedingen van een derde partij;
 • De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, zoals spellen en weddenschapsaanbiedingen;
 • – De uitvoering van tevredenheidsonderzoeken, statistische enquêtes, trendanalyses en marktonderzoeken voor management-, marketing- en rapportagedoeleinden, met inbegrip van profilering, die niet onder het in artikel 2, lid 2, onder c), beschreven doel vallen.

 

4. Rechten van de Gebruiker

Onverminderd de artikelen 2 en 5, hebben de Gebruikers het recht om, op de volgende manieren en binnen de volgende grenzen, hun recht op rectificatie, bezwaar en beperking uit te oefenen.

 

4.1. Recht op toegang

 1. CIRCUS CASINO RESORT stelt alle volgende informatie ter beschikking van de Gebruikers:
 • de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
 • de persoonlijke gegevens die werden verwerkt;
 • de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonlijke gegevens zijn bestemd en de rechtsgrondslag van de verwerking;
 • de ontvangers of, indien van toepassing, ontvangerscategorieën van de persoonlijke gegevens;
 • en, in voorkomend geval, het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is persoonlijke gegevens door te geven aan een land buiten de Europese Unie en: hetzij het bestaan (of het ontbreken) van een besluit van de Europese Commissie waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard, hetzij, bij ontstentenis van een dergelijk besluit, de door het derde land geboden garanties en de middelen die worden gebruikt om een kopie van de persoonlijke gegevens te verkrijgen.
 • de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er goede redenen zijn voor een dergelijke verwerking door CIRCUS CASINO RESORT, alsmede de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen elke verwerking van hun persoonlijke gegevens voor wervingsdoeleinden.
 1. De Gebruikers hebben het recht om op elk moment toegang te vragen tot alle in dit artikel en in artikel 3.1 bedoelde informatie, door contact op te nemen met de in artikel 7.5 bedoelde contactpersoon. CIRCUS CASINO RESORT zal binnen één maand reageren op dergelijke verzoeken om informatie.
 2. De Gebruikers hebben het recht om een kopie van hun persoonlijke gegevens op te vragen die worden verwerkt. CIRCUS CASINO RESORT behoudt zich het recht voor de betaling van eventuele kosten te eisen die gepaard gaan met deze aanvraag; deze kosten worden berekend op basis van de administratieve kosten die voortvloeien uit de aanvraag en bedragen maximum 20 euro.
 3. Gebruikers hebben het recht deze toegang of een kopie te verkrijgen in een gestructureerd formaat, zodanig dat de persoonlijke gegevens worden verstrekt in een formaat dat voldoet aan de technische normen die op het ogenblik van de aanvraag tot toegang van kracht zijn; dit formaat zal het dus mogelijk maken deze gegevens machinaal te lezen.

 

4.2. Recht op rectificatie

CIRCUS CASINO RESORT garandeert dat de Gebruikers hun persoonlijke gegevens kunnen updaten en rectificeren wanneer deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, en verplicht dit ook.

Dit recht op rectificatie kan op verzoek worden uitgeoefend bij de in artikel 7.5 beschreven contactpersoon.

 

4.3. Recht van bezwaar

CIRCUS CASINO RESORT staat Gebruikers toe op de volgende gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van alle of een deel van de hen betreffende persoonlijke gegevens indien:

 • de gegevens onnauwkeurig zijn;
 • de verwerking niet langer nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld;
 • de Gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken;
 • de gegevens onwettig zijn verwerkt.

CIRCUS CASINO RESORT staat bovendien toe dat Gebruikers bezwaar maken:

 • tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er goede redenen zijn waarom een dergelijke verwerking door CIRCUS CASINO RESORT noodzakelijk is;
 • tegen elke verwerking van hun persoonlijke gegevens voor klantenwervingsdoeleinden, met inbegrip van profilering, indien deze met dergelijke klantenwerving verband houdt.

Dit recht op bezwaar kan op verzoek worden uitgeoefend bij de in artikel 7.5 bedoelde contactpersoon.

 

Wat niet-essentiële cookies betreft, kunnen de Gebruikers hun voorkeuren op het vlak van toestemming voor cookies beheren die via de Site en de partners worden gebruikt, door de cookies door middel van het daartoe voorziene tabblad in te stellen.

Bovendien zijn de meeste webbrowsers zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Het is mogelijk om de browser zo in te stellen dat deze een bericht verzendt wanneer een cookie wordt gebruikt en zo zelf te beslissen om deze al dan niet te aanvaarden.

Browser (computer)
Firefox https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Chrome https://support.google.com/chrome/antwoord/95647?hl=fr
Safari https://support.apple.com/nl-be/handleiding/safari/sfri11471/mac
Internet Explorer https://support.microsoft.com/nl-be/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Browser (mobiele telefoon)
Firefox https://support.mozilla.org/nl/kb/persoonlijke-gegevens-verwijderen-firefox-android
Chrome https://support.google.com/chrome/antwoord/95647?hl=fr
Safari https://support.apple.com/nl-be/HT201265
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/nl-be/microsoft-edge/cookies-verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

 

4.4. Recht op vergetelheid

CIRCUS CASINO RECHT verbindt zich er tevens toe om zo snel mogelijk te voldoen aan elk verzoek tot verwijdering van persoonlijke gegevens (recht op vergetelheid), wanneer:

 • de verwerking niet langer nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld;
 • de Gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist.
 • de Gebruiker bezwaar maakt tegen de geautomatiseerde verwerking van zijn gegevens, zoals profilering, en er geen goede redenen zijn waarom een dergelijke verwerking door CIRCUS CASINO RESORT noodzakelijk is;
 • de Gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor klantenwervingsdoeleinden, met inbegrip van profilering, indien deze met deze klantenwerving verband houdt.

 

4.5. Recht op beperking

Gebruikers hebben ook het recht om een beperking van de verwerking van hun persoonlijke gegevens van CIRCUS CASINO RECHT te verkrijgen wanneer:

 • de Gebruiker van mening is dat zijn persoonlijke gegevens onjuist zijn, en dit gedurende de tijd die CIRCUS CASINO RESORT nodig heeft om de juistheid van deze gegevens te verifiëren;
 • de verwerking onwettig is, maar de Gebruiker niet wenst dat de gegevens worden gewist en alleen een beperking van de verwerking van de gegevens verlangt;
 • de Gebruiker bezwaar maakt tegen een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, of tegen een verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor klantenwervingsdoeleinden en dat het noodzakelijk is de rechtmatigheid na te gaan van de redenen waarom CIRCUS@BELGIUM deze verwerking wenst te handhaven;
 • CIRCUS CASINO RESORT de verwerkte persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokkene wenst dat deze bewaard blijven voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

Dit recht op beperking kan op verzoek worden uitgeoefend bij de in artikel 7.5 bedoelde contactpersoon.

 

4.6. Overdacht van de gegevens naar een verwerkingsverantwoordelijke

Gebruikers mogen hun persoonlijke gegevens overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat CIRCUS CASINO RESORT dit belemmert.

Op voorwaarde dat een dergelijke overdracht technisch mogelijk is, mogen de Gebruikers CIRCUS CASINO RESORT vragen dat deze overdracht rechtstreeks wordt uitgevoerd door hun verwerkingsverantwoordelijke.

 

4.7. Voorwaarden

De rechten die door CIRCUS CASINO RECHT aan de Gebruiker worden erkend, moeten worden uitgeoefend volgens de voorwaarden die in artikel 7.5 zijn vastgelegd.

 

4.8. Kennisgeving

CIRCUS CASINO RESORT stelt de Gebruiker in kennis van elke verwijdering of correctie van gegevens overeenkomstig de artikelen 4.2 en 4.4, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen vergt.

Deze kennisgeving geschiedt per e-mail of per post, op basis van de door de Gebruiker verstrekte contactgegevens.

 

5. Locatie, opslag en bewaartermijn van persoonlijke gegevens

5.1. CIRCUS CASINO RESORT bewaart de persoonlijke gegevens van Gebruikers in een vorm die hun identificatie en beschikbaarheid mogelijk maakt en dit met behulp van passende en veilige middelen.

De gegevens worden in België bewaard en gehost door Data Center. Zij geven de nodige en relevante veiligheidsgaranties met betrekking tot de geldende technische normen.

5.2. De persoonlijke gegevens van Gebruikers worden door CIRCUS CASINO RESORT bewaard voor de in de artikelen 2 en 3 omschreven doeleinden. Ze worden voor een periode van 5 jaar bewaard (uitgezonderd de cookies waarvan de bewaartijd hierboven staat beschreven).

 

6. Aansprakelijkheid van CIRCUS CASINO RESORT  – Onderaannemer

6.1. CIRCUS CASINO RESORT verbindt zich ertoe de verwerking van de persoonlijke gegevens van Gebruikers op een rechtmatige, billijke en transparante wijze te laten geschieden ten aanzien van de betrokken Gebruiker. Elke gegevensverwerking die door CIRCUS CASINO RESORT wordt uitgevoerd, voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende dit Privacybeleid.

CIRCUS CASINO RESORT gebruikt alle redelijke en passende middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de door hem verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. Deze voornamelijk technische en organisatorische maatregelen staan beschreven in het register, dat toegankelijk is via de contactpersoon die in artikel 7.5 staat vermeld.

Indien nodig voert CIRCUS CASINO RESORT, met de hulp van de functionaris voor gegevensbescherming, een effectbeoordeling uit wanneer een verwerking waarschijnlijk een hoog risico voor de Gebruikers inhoudt.

6.2. De persoonlijke gegevens van Gebruikers worden niet doorgegeven aan een andere derde partij dan de leveranciers en partners van CIRCUS CASINO RESORT, uitgezonderd voor de doeleinden beschreven in de artikelen 2.1, 2.2 en 3 en, bijgevolg, wanneer:

 • de overdracht verplicht wordt gesteld bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of bij beschikking van een administratieve of rechterlijke instantie;
 • de overdracht noodzakelijk is voor de levering van de diensten of voor onderhoudsdiensten;
 • de Gebruiker met een dergelijke overdracht heeft ingestemd.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de partners en leveranciers van CIRCUS CASINO RESORT de enige verantwoordelijken zijn voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers, die, al dan niet via de Site, beroep doen op hun diensten. In geen geval zullen deze partners of leveranciers beschouwd worden als verwerker van de persoonlijke gegevens in opdracht van CIRCUS CASINO RESORT, die elke verantwoordelijkheid uit dien hoofde afwijst. De partner zal niet worden beschouwd als onderaannemer overeenkomstig de Verordening voor zover wordt vastgesteld dat hij de persoonlijke gegevens van de Gebruikers verwerkt in opdracht van CIRCUS CASINO RESORT. CIRCUS CASINO RESORT wijst alle verantwoordelijkheid van zich af wat betreft de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker door de partner, die zijn eigen diensten verleent in eigen naam en voor eigen rekening.

In de veronderstelling dat CIRCUS CASINO RESORT handelt in de hoedanigheid van onderaannemer van de partner, wordt overeengekomen dat CIRCUS CASINO RESORT slechts aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die veroorzaakt werd door een verwerking van de persoonlijke gegevens die strijdig is met de Verordening of met dit Privacybeleid als het de in de Verordening voorziene speciale verplichtingen van onderaannemers niet heeft nageleefd of heeft gehandeld buiten de rechtmatige instructies van de partners om of in strijd met deze instructies. CIRCUS CASINO RESORT kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld indien het kan aantonen dat het niet verantwoordelijk is voor het feit dat de schade heeft veroorzaakt.

 • CIRCUS CASINO RESORT zorgt ervoor dat, wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door een onderaannemer voor CIRCUS CASINO RESORT, de onderaannemer voldoende garanties biedt dat de passende technische en organisatorische maatregelen zijn uitgevoerd en, meer in het algemeen, dat aan de vereisten van de Verordening is voldaan. Het verplicht met name de onderaannemer om de Verordening na te leven en, bijgevolg, een register bij te houden.
 • CIRCUS CASINO RESORT verbindt zich ertoe om, in geval van veiligheidsproblemen met betrekking tot de verwerkte gegevens, die van die aard zijn dat ze de vertrouwelijkheid ervan aantasten, het incident zo spoedig mogelijk te melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit waarover in artikel 7.4 sprake is.

CIRCUS CASINO RESORT zal ook de betrokken Gebruikers op de hoogte brengen, voor zover de schending van de persoonlijke gegevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Gebruikers; deze informatie zal worden verstrekt per e-mail of per post aan de contactgegevens die zijn meegedeeld door de Gebruiker.

 

7. Divers

7.1. Register van persoonlijke gegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens houdt CIRCUS CASINO RESORT een register bij van al zijn verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat alle informatie over het soort verwerkte gegevens, de personen op wie de verwerking van de gegevens betrekking heeft, de mogelijke ontvangers aan wie de gegevens in voorkomend geval worden meegedeeld, de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, de bewaartermijn van de gegevens en een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen.

De door de Gebruiker meegedeelde persoonlijke gegevens worden, evenals de verwerking en de doeleinden ervan, opgenomen in een register, dat wordt gecontroleerd en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van CIRCUS CASINO RESORT blijft. Dit register bevat, naast de voornoemde informatie:

 • een beschrijving van de doeleinden van de verwerking;
 • een beschrijving van de categorieën betrokkenen en categorieën persoonlijke gegevens;
 • de categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of zullen worden meegedeeld, met inbegrip van ontvangers in derde landen of van internationale organisaties;
 • de termijnen voor het wissen van de verschillende categorieën gegevens;
 • een algemene beschrijving van de technische beveiligingsmaatregelen.

 

7.2. Volledigheid – wijziging van het privacybeleid

Het Privacybeleid bevat alle contractuele bepalingen die bindend zijn voor Gebruikers, onverminderd de algemene bepalingen die vervat zijn in de Gebruiksvoorwaarden van de Site waarvan ze integraal deel uitmaken. De Gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing op alle aangelegenheden die geen betrekking hebben op de bescherming van persoonlijke gegevens.

CIRCUS CASINO RECHT behoudt zich bovendien het recht voor het Privacybeleid te wijzigen. Elke update is bindend voor de Gebruikers vanaf het ogenblik dat deze op de Site wordt gepubliceerd. CIRCUS CASINO RESORT zal erover waken dat het de datum waarop het van kracht zijnde Privacybeleid online wordt geplaatst, zal vermelden.

 

7.3. Bewijswaarde

De Gebruiker erkent dezelfde bewijswaarde aan de uitgewisselde elektronische documenten en aan de verzamelde elektronische gegevens in het kader van de inschrijving of het gebruik van de Site alsof deze documenten en gegevens op papier werden gecommuniceerd of verzameld. Hij verbindt zich er bijgevolg toe de kracht en de bewijswaarde niet te betwisten als gevolg van de elektronische vorm.

 

7.4. Gegevensbeschermingsautoriteit

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en de wet van 30 juli 2018, heeft de Gebruiker het recht om aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De controleautoriteit is de Privacycommissie, waarvan de contactgegevens de volgende zijn:

Adres: Persstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be 

 

7.5. Contact – Gegevens over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en van de afgevaardigde bij de bescherming van de persoonlijke gegevens

CIRCUS CASINO RESORT is een naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Av. Baron de Moreau 1, 5000 Namen (btw  – BE0654871150). Er kan als volgt met het bedrijf contact worden opgenomen voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens van zijn Gebruikers:

 

De verwerkingsverantwoordelijke is CIRCUS CASINO RESORT SA.

CIRCUS CASINO RESORT heeft bovendien een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld krachtens artikel 37 van de voornoemde Verordening die via e-mail kan worden gecontacteerd op dpo@circus.be . Deze functionaris is verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van het door CIRCUS CASINO RESORT verwerken van persoonlijke gegevens van Gebruikers.